Δίκαιη Ανάπτυξη στη Δυτική Αθήνα

Δυτική Αθήνα που νοιάζεται, αναπτύσσεται, εντάσσει και συμβάλλει

ΟΧΕ/ΒΑΑ 21-27

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) της Δυτικής Αθήνας για την Π.Π. 2021-2027 αποτελεί το εργαλείο εφαρμογής μίας στοχευμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και Αναζωογόνησης της Λειτουργικής Αστικής Περιοχής (ΛΑΠ) της Δυτικής Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως μετά τη διεύρυνση της Περιοχής Παρέμβασης προς βορρά και νότο, επικαιροποιεί, την Χωρική και Αναπτυξιακή Στρατηγική της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2021, συμπληρώνοντας το «μίγμα» των Κύριων Χωρικών Στρατηγικών Επιλογών της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στη Δυτική Αθήνα, με βάση τις παρακάτω Χωρικές Στρατηγικές Επιλογές:

  • τη «Αναπτυξιακή» Χωρική Στρατηγική Επιλογή,
  • τη «Διαρθρωτική» Χωρική Στρατηγική Επιλογή,
  • την «Έξυπνη» Χωρική Στρατηγική Επιλογή,
  • την «Πράσινη» Χωρική Στρατηγική Επιλογή, και
  • την «Συνεργατική» Χωρική Στρατηγική Επιλογή,

Για την επικαιροποίηση της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας για την Π.Π. 2021-2027, υιοθετούνται εργαλεία και μηχανισμοί διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση ζητημάτων διαλειτουργικότητας των παρεμβάσεων, την επαναχωροθέτηση δημοσίων υποδομών και λειτουργιών, την υλοποίηση εμβληματικών παρεμβάσεων, την ανάδειξη των τοπόσημων, την προώθηση της νέας αναπτυξιακής ταυτότητας της Δυτικής Αθήνας, την μόχλευση, την προώθηση της εξωστρέφειας και την προσέλκυση επενδύσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Τα κοινωνικά δια-δημοτικά δίκτυα θα συνεχιστούν και θα διευρυνθούν, ενώ θα διασφαλιστεί η ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών κοινωνικής συμπερίληψης, μέσα από την εμβάθυνση της κοινωνικής καινοτομίας.

Θα προωθηθούν σύγχρονες, ευέλικτες και φιλικές μέθοδοι αναβάθμισης και επαναπροσδιορισμού των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ θα επιδιωχθεί η συνέχιση των τοπικών μηχανισμών στήριξης των ανέργων, στο πλαίσιο των θεματικών δια-δημοτικών δικτύων.

Κύρια Αναπτυξιακή Στρατηγική Επιλογή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) Δυτικής Αθήνας για την Π.Π. 2021-2027 παραμένει η ενίσχυση της «πολικότητας» της Δυτικής Αθήνας και η αποκατάσταση της ισόρροπης ανάπτυξης στην Περιφέρεια Αττικής, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της Περιφερειακής Μητροπολιτικότητας και την επανατοποθέτηση της Αττικής στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μητροπόλεων.